Wat kost een kine behandeling?  

 

TARIEVEN 

Behandeling in de praktijk

€36

Huisbezoek

€38

Een uitgebreide voorstelling van de lopende tarieven vastgelegd volgens de conventie M21 kan u raadplegen via: 

Algemene voorwaarden:

  • Elke afspraak dient uiterlijk 24u op voorhand geannuleerd te worden, anders zijn wij genoodzaakt deze alsnog aan te rekenen.
  • Zoals bij wet bepaald dienen al onze facturen binnen de 30 kalenderdagen betaald te worden, tenzij dit anders is aangegeven op de factuur (kortere betalingstermijn).
  • Bij niet-betaling op de vervaldag (of 30 dagen na factuurdatum) is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand.
  • Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur.
  • Bij een gehele of niet-betaling van een aanmaning wordt de interestvoet omhoog getrokken tot 10% per maand, startende vanaf de datum van de aanmaning.
  • Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
  • Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper bevoegd.